Pressupost 2017
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA PER A L’EXERCICI 2017

Aprovat inicialment en sessió ordinària de Ple d'aquest Ajuntament, de data 28 de juliol de 2017, el Pressupost General, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2017, conforme al previst en l'article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d’anunci al BOP de la Província de València, a l'efecte de reclamacions i al·legacions.

 

0. Index de documents

I. Memoria Explicativa del Projecte de Pressupost Municipal

II. Liquidacio del Pressupost 2017

III. Annex de Personal

IV. Annex dInversions

V. Annex Beneficis Ficals

VI. Annex de lEstat del Deute

VII. Annex Convenis Despesa Social

VIII. Informe Economicofinacer

IX. Previsions de lEstat dIngressos

X. Previsio Estat de Despeses - Classificacio Economica

XI. Previsio de lEstat de Despeses - Classificacio per Programes

XII.a. Pressupost Comunitat dUsuaris EDAR Mancomunada

XII.b. Pressupost Gestio Publica dAlbaida SLU

XIII. Estats consolidats dIngressos i Despeses

XIV. Bases Execucio del Pressupost General 2017

XV. Informe Intervencio 262 dAcompliment de lobjectiu dEstabilitat

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30