Compte General 2017

EXPOSICIÓ PUBLICA DEL COMPTE GENERAL

CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017.

 

La Comissió Especial de Comptes-Informativa Permanent d’Hisenda de l’Ajuntament d’Albaida, en la sessió extraordinària que ha tingut lloc el dia 7 de setembre de 2018, ha dictaminat favorablement el Compte General de l’exercici 2017, que està integrat pel compte de la pròpia entitat, l’Ajuntament d’Albaida, el compte de la societat mercantil local de capital íntegrament de la Corporació, Societat de Gestió Publica d’Albaida, societat limitada en liquidació (GESTIONA), i la entitat depenent, Comunitat d’Usuaris de la EDAR Mancomunada d’Albaida, Atzeneta d’Albaida i El Palomar.

La qual cosa es fa publica, d’acord amb allò establert a l’article 212.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, als efectes que durant el termini de quinze dies hàbils, i vuit dies mes, comptadors des de l’endemà al de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València, els interessats puguen presentar reclamacions, objeccions o observacions. Així mateix estarà a la disposició dels interessats en aquesta mateixa plana web.

En el cas que una vegada finalitzat el termini d’exposició no s’haja presentat cap reclamació, el compte general esmentat serà sotmès directament al Ple de la Corporació, a fi que, si s’escau, puga ser aprovat i remes a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana.

Albaida, a 7 de setembre de 2018.- L’ alcalde-president, Josep Antoni Albert i Quilis.

 

ÍNDEX DE DOCUMENTS:

Informe Intervenció sobre aprovació del Compte General 2017

Balanç de Situació

Compte de Resultats Pèrdues i Guanys

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Estat de Fluxos d'Efectiu

Estat de Liquidació del Pressupost

Memòria

Acta d'Arqueig

Comptes Anuals Societat de Gestió Pública d'Albaida, SLU, en liquidació

Compte General Comunitat de Usuaris de la EDAR Mancomunada d'Albaida, Atzeneta d'Albaida i El Palomar

Acuerdos contrarios a reparos 2017

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30