COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT D'ALBAIDA DE L'EXERCICI 2016
EXPOSICIÓ PÚBLICA COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT D'ALBAIDA DE L'EXERCICI 2016.

La Comissió Especial de Comptes-Informativa Permanent d’Hisenda de l’Ajuntament d’Albaida, en la sessió extraordinària que ha tingut lloc el dia 1 de setembre de 2017, ha dictaminat favorablement el Compte General de l’exercici 2016, que està integrat pel compte de la pròpia entitat, l’Ajuntament d’Albaida, el compte de la societat mercantil local de capital íntegrament de la Corporació, Societat de Gestió Publica d’Albaida, societat limitada en liquidació (GESTIONA), i la entitat depenent, Comunitat d’Usuaris de la EDAR Mancomunada d’Albaida, Atzeneta d’Albaida i El Palomar.

La qual cosa es fa publica, d’acord amb allò establert a l’article 212.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, als efectes que durant el termini de quinze dies hàbils, i vuit dies mes, comptadors des de l’endemà al de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València, els interessats puguen presentar reclamacions, objeccions o observacions.

En el cas que una vegada finalitzat el termini d’exposició no s’haja presentat cap reclamació, el compte general esmentat serà sotmès directament al Ple de la Corporació, a fi que, si s’escau, puga ser aprovat i remes a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana.

0. Index Compte General 2016

I. Compte General Ajuntament d'Albaida - entitat local

II. Comptes Anuals Sociatat de Gestió Pública d'ALbaida SLU - Societat en liquidació

III. Compte General Comunitat d'Usuaris EDAR Mancomunada Albaida Atzenenta d'Albaida i El Palomar - entitat depenent

IV. Informe Intervencio 292 sobre Compte General 2017

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31