Instruccions Generals

1-Normativa

Decret 158/2007 de 21 de setembre del Consell, pel qual s'estableix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances.
Ordre 28/2011 de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com aspectes d'ordenació general, per l'alumnat que curse les ensenyances professionals de música.
Decret 183/2013, de 5 de desembre, del consell. .
Resolució de 10 de desembre de 2013 de la Direcció General d'Ensenyances de Règim Especial.
Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la conselleria d'Educació, Cultura i Esports per la qual es modifiquen aspectes de l'Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances professionals de música.

2-Informació General

Per a iniciar els estudis caldrà realitzar una prova en la qual es valorarà la maduresa, les aptituds, i els coneixements per a cursar amb aprofitament les ensenyances professionals.
Cada curs es realitzaran dues convocatòries, als mesos de juny i setembre. Els aspirants podran concórrer un màxim de quatre convocatòries, sense comptar les que hagen sigut superades sense aconseguir plaça. L’adjudicació de les places ofertades es realitzarà d’acord amb les puntuacions finals obtingudes.
Es podrà accedir a cada curs de les ensenyances professionals sense haver cursat els anteriors, sempre que se supere la prova corresponent a eixe curs.
Els criteris d’avaluació de les proves d’accés es fixen atenent a les aptituds, la preparació dels aspirants i a l’edat idònia per a l’accés.
Amb suficient antelació el conservatori publicarà els criteris d’avaluació i els continguts de la prova, i un llistat d’obres orientatives apropiades per a cada instrument.
Finalitzat el procés d’admissió i matriculació, i en el cas de que queden places disponibles en el centre, podran adjudicar-se estos llocs a alumnat que havent superat les proves d’accés en altres centres no haja aconseguit plaça .
Els estudis d’ensenyances professionals es cursaran ordinàriament entre els dotze i els díhuit anys (complits dins de l’any natural en que sol·liciten l’accés).
Excepcionalment, els aspirants amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari podran sol·licitar a la direcció del centre l’autorització per a presentar-se a les proves d’accés. Els que superen la prova seran ordenats segons la puntuació obtinguda en un llistat diferent als altres. Únicament quan queden llocs vacants desprès de l’ingrés dels alumnes amb l’edat idònia, podran ser admesos els aspirants de major edat, per ordre de puntuació.
Els aspirants amb edat menor a la fixada amb caràcter ordinari podran sol·licitar a la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents l’autorització per a concórrer a les proves d’ingrés o accés. (Resolució de 5 d’octubre de 2007 de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents).

3-Calendari

4-Estructura de la prova d'accés a les ensenyances professionals

La prova d’accés a primer curs. Han de realitzar tres proves (excepte els de cant):
Prova A:

Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument. Contindrà les dificultats tècniques dels continguts terminals de les ensenyances elementals de música.
*Per a l’especialitat de Dolçaina, el nivell tècnic respondrà a una dificultat tècnica d’elemental.
Prova B:

Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical. Contindrà les dificultats tècniques que fan falta per a iniciar les ensenyances professionals. Les àrees de valoració seran: entonació, escolta intel·ligent, ritme i teoria.
Prova C:

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tecnicoinstrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances elementals. Es valorarà  l’execució de memòria de les obres presentades.
*Per a l’especialitat de Dolçaina, els aspirants hauran d’interpretar dos obres: una d’elles haurà de ser tradicional de la Comunitat Valenciana.

*La prova específica de Cant tindrà l’estructura següent:
a) Interpretació de dos obres, triades lliurement per l’aspirant: una cançó senzilla en valencià o castellà, o en la llengua pròpia si es tracta d’aspirants estrangers, i una obra senzilla anterior al període clàssic, en idioma italià.
b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical, la qual tindrà un nivell adequat als continguts terminals del grau elemental.
Cada un d’estos exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts en cada un d’ells per a superar-ho. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.

Així mateix, podrà accedir-se a cada curs de les ensenyances professionals sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d’una prova realitzada davant d’un tribunal designat pel director del centre, l’aspirant demostre posseir els coneixements tecnicoinstrumentals i teoricopràctics, necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents.
Les proves tindran la mateixa estructura que es proposa per a l’accés a primer curs d’especialitats instrumentals i Cant, i versarà sobre els continguts dels cursos precedents a aquell a què l’aspirant opta.

Per tant :
La prova d’accés a segon curs de les ensenyances professionals consta de tres proves :
Prova A:

Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
Prova B:

Llenguatge Musical, per valorar les aptituds i els coneixements aconseguits durant el primer curs d’ensenyances professionals. Les àrees de valoració seran: entonació, escolta intel·ligent, ritme i teoria.
*Per als de Cant s’afegirà un apartat a la prova B: la prova d’Idiomes aplicat al cant d’acord amb el desenvolupament curricular de cada curs.
Prova C:

Aquesta prova constarà de:
- 1: Interpretació amb l’Instrument, d’una obra, estudi, o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne.
*Per a Dolçaina s’afegirà un apartat a la prova C, la prova de Tabal complementari.

La prova d’accés a tercer curs de les ensenyances professionals consta de tres proves:
Prova A:

Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
Prova B:

Llenguatge Musical, per valorar les aptituds i els coneixements aconseguits durant el segon curs d’ensenyances professionals. Les àrees de valoració seran: entonació, escolta intel·ligent, ritme i teoria.
*Per als de Cant s’afegirà un apartat a la prova B: la prova de Idiomes aplicat al cant d’acord amb el desenrollament curricular de cada curs.
Prova C:

Aquesta prova constarà de dos parts:
- 1: Interpretació amb l’Instrument, d’una obra, estudi, o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne.
- 2: Piano complementari:
1. Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
2. Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne.
*Per a Dolçaina s’afegirà un apartat a la prova C, la prova de Tabal complementari.

La prova d’accés a quart curs de les ensenyances professionals consta de tres proves:
Prova A:

Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
Prova B:

Harmonia. Aquesta prova constarà de:
Realització de un baix xifrat o l’harmonització d’un tiple. Contindrà les dificultats tècniques de l’assignatura d’Harmonia de 3er.
*Per als de Cant s’afegirà un apartat a la prova B: la prova de Idiomes aplicat al cant d’acord amb el desenrollament curricular de cada curs.
Prova C:

Aquesta prova constarà de dos parts:
- 1: Interpretació amb l’Instrument, d’una obra, estudi, o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne.
- 2: Piano complementari:
1. Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
2. Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne.
*Per a Dolçaina s’afegirà un apartat a la prova C, la prova de Tabal complementari.

La prova d’accés a cinqué curs de les ensenyances professionals també consta de tres proves:
Prova A:

Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
Prova B:

Harmonia. Aquesta prova constarà de:
Realització de un baix xifrat o l’harmonització d’un tiple. Contindrà les dificultats tècniques de l’assignatura d’Harmonia de 4t.
*Per als de Cant s’afegirà un apartat a la prova B: la prova de Idiomes aplicat al cant d’acord amb el desenrollament curricular de cada curs.
Prova C:

Aquesta prova constarà de dos parts:
- 1: Interpretació amb l’Instrument, d’una obra, estudi, o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne.
- 2: Piano complementari:
1. Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
2. Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne.
*Per a Dolçaina s’afegirà un apartat a la prova C, la prova de Tabal complementari.

La prova d’accés a sisé curs de les ensenyances professionals també consta de tres proves:
Prova A:

Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
Prova B:

Aquesta prova constarà de dos parts:
- 1 Anàlisi d’una peça o fragment musical. Contindrà les dificultats tècniques de l’assignatura d’Análisi de 5é.
- 2: Historia de la Música:
Desenrotllament d’un tema del curriculum o part d’este, adecuat a Historia de la música de 5é.
*Per als de Cant s’afegirà un tercer apartat a la prova B: la prova de Idiomes aplicat al cant d’acord amb el desenrollament curricular de cada curs.
Prova C:

Aquesta prova constarà de dos parts:
1: Interpretació amb l’Instrument, d’una obra, estudi, o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne.
2: Piano complementari:
1. Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
2. Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne.
*Per a Dolçaina s’afegirà un apartat a la prova C, la prova de Tabal complementari.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30