Pressupost 2018
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA PER A L’EXERCICI 2018

Aprovat inicialment en sessió ordinària de Ple d'aquest Ajuntament, de data 15 de desembre de 2017, el Pressupost General, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2018, conforme al previst en l'article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d’anunci al BOP de la Província de València, a l'efecte de reclamacions i al·legacions.

 

 

0. Index de documents

I. Memoria Explicativa del Projecte de Pressupost Municipal

II. Plantilla de Personal - Informe de Servei administracio genera

III. a. Estimacio Liquidacio rendicio 3er Trimestre

III. b. Estats dExecucio a 01 12 2017

IV. Annex de Personal

V. Annex dInversions

VI. Annex Beneficis Ficals

VII. Annex de lEstat del Deute Public

VIII. Annex Convenis Despesa Social

IX. Informe Economicofinacer

X. Previsions de lEstat dIngressos

XI. Previsio de lEstat de Despeses -  Cl. Economica

XII. Previsio de lEstat de Despeses - Cl. Programes

XIII.a. Pressupost GESTIONA SL 2018

XIII.b. Pressupost EDAR 2018

XIV. Estats Consolidats dIngressos i Despes

XV. Bases Execucuio del Pressupost General 2018

XVI. Informe dIntervencio 440 dAcompliment de lobjectiu dEstabilit

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30