Pressupost 2019
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA PER A L’EXERCICI 2018

Aprovat inicialment en sessió ordinària de Ple d'aquest Ajuntament, de data 14 de novembre de 2018, el Pressupost General, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2019, conforme al previst en l'article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d’anunci al BOP de la Província de València, a l'efecte de reclamacions i al·legacions.

 

Documents

 

0. Index de documents

I. Memòria Explicativa del Projecte de Pressupost Municipal

II. Plantilla de personal. Informe secció administració general del pressupost 2019

III. Avanç de Liquidació del Pressupost de l'Exercici 2018

IV. Annex de Personal

V. Annex d'Inversions

VI. Annex Beneficis Ficals

VII. Annex de l'Estat del Deute

VIII. Annex Convenis Despesa Social

IX. Informe Economicofinacer

X. Previsions de l'Estat d'Ingressos

XI. Previsions de l'Estat de Despeses - Classificació Econòmica

XII. Previsions de l'Estat de Despeses - Classificació Programes de Despesa

XIII.a. Pressupostos Entitats Dependents. GESTIONA SLU

XIII.b. Pressupostos Entitats Dependents. EDAR MANCOMUNADA

XIV. Estats consolidats d'ingressos i de despeses

XV. Bases Execució del Pressupost General 2019

XVI. 663  Informe d Intervenció d Acompliment de l objectiu d Estabilitat Pressupostària, Regla de Despesa i Deute Públic

XVII. 664 Informe intervencio sobre sobre aprovació del pressupost per a l'exercici 2019

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31