Costos efectius dels serveis

La Llei de Bases de Règim Local, estableix que els ajuntaments hauran de calcular el cost efectiu dels serveis que es presten. Aquesta informació ha de calcular-se de forma anual, abans de l’1 de novembre de l’any immediatament posterior, al de les dades informades.

 

Aquesta informació, es calcula de forma reglamentada, la qual cosa permet comparar dades entre uns i altres ajuntaments, a més d’oferir una informació estandarditzada a la ciutadania sobre el cost dels serveis que presta el seu ajuntament, incloent les despeses directes i indirectes, així com les amortitzacions.

 

A continuació s’ofereixen les dades relatives a les següents anualitats:

 

2017

 

2016