Ordenances Fiscals

A. IMPOSTOS

 

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles urbana i rústica

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (2018)

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (1 de gener de 2019)

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana/plusvàlues

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

 

B. TAXES

 

Ordenança municipal de tràfic, circulació i seguretat vial de la ciutat d'albaida

Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de clavegueram

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans

Ordenança fiscal reguladora de la taxa del conservatori professional de música d’albaida

Ordenança reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i per reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, i càrrega i descàrrega de mercaderies

Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida de vehicles de la via pública i dipòsit municipal

Taxa de cementeri municipal     

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per realització d'activitats administratives de control en els supòsits previstos en la disposició addicional desena de la llei 16/2005, de 30 de desembre, de la generalitat, urbanística valenciana, relatius a l'exercici d'actes d'ús, transformació i edificació del sòl, subsòl, i vol mitjançant declaració responsable

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'expedició de documents administratius

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels servicis sobre llicència d'obertura d'establiments

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per realització d'activitats administratives de control en els supòsits d'obertura d'establiments mitjançant declaració responsable i de canvi de titularitat d'activitat mitjançant comunicació prèvia

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’educació de persones adultes

Ordenança reguladora de la taxa per ocupació del domini públic per diversos supòsits d'utilització del domini públic local

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o pels aprofitaments especials constituïts en el vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals

Reglament i tarifes aigua potable

Tarifes subministrament aigua

 

C. PREUS PUBLICS

 

Ordenança reguladora del preu públic de la prestació dels  serveis educatius infantils.

Ordenança reguladora dels preus públics per a la participació, utilització o aprofitament de serveis prestats o activitats realitzades per l’ajuntament d’albaida de caràcter cultural, esportiu, social, festiu, d’oci o esbargiment

Ordenança fiscal reguladora de vivendes municipals per a atendre necessitats socials

Ordenança Fiscal Preu Públic Serveis Museològics i Turístics

 

D. CONTRIBUCIONS ESPECIALS

 

Ordenança fiscal general de les contribucions especials